SK EN
Supratek

Operačný program KaHR EÚ

Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskej Únie.

Naša firma sa rozhodla zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a akcelerovať svoj hospodársky rast nákupom nového obrábacieho CNC centra. Tento zámer podporila Európska Únia finančným príspevkom v rámci svojho operačného programu. 

Detaily projektu:

Názov: Inovatívne 5osé CNC centrum

Miesto realizovania projektu: Coburgova 84, 917 02 Trnava 

Cieľom projektu je: rast konkurencieschopnosti našej spoločnosti

Špecifické ciele:

  • Rozšírenie technologických možností výroby
  • Eliminácia kooperácií
  • Rast flexibility výroby
  • Rast ekonomických veličín za firmu ako celok
  • Zvýšenie presnosti a rýchlosti výroby výrobkov
  • Nárast počtu pracovníkov v TPP

Východiskový stav:

Naša firma sa zaoberá návrhom a výrobou nástrojov, častí strojov a prípravkov pre  rôzne priemyselné odvetvia. Relatívne stabilná a početná štruktúra zákazníkov dáva firme prístup k rozmanitým objednávkam, ktoré nie všetky dokážeme využiť. Aktuálnym trendom v priemysle je flexibilita, presnosť a rýchlosť. Vyplýva to z často a rýchlo sa meniacich požiadaviek trhu a neustále sa zvyšujúcim nárokom na kvalitu. Tieto požiadavky nedokážeme úplne pokryť z vlastných zdrojov a sme nútený využívať externých dodávateľov, čo výrazne znižuje flexibilitu a predlžuje dodacie časy. Realizáciou predkladaného projektu firma obstará inovatívnu technológiu 5osého CNC centra a tým úplne, alebo aspoň čiastočne eliminuje spomínané nedostatky.

Stav po realizácii projektu:

Vďaka podpore z EÚ sme obstarali 5osé CNC centrum. Inovatívna technológia firme zabezpečí rast konkurencieschopnosti, najmä vplyvom nových technologických možností obrábania, rastu flexibility a presnosti výroby. V neposlednom rade príde aj k zrýchleniu výroby, ktorá je pre firmu dôležitá. Nová technológia by mala firme výrazne pomôcť pri prieniku na zahraničné trhy. Vďaka projektu firma vytvorila 2 pracovné miesta pre mladých nezamestnaných a 1 pracovné miesto pre člena znevýhodnenej skupiny, čím mierne prispievame k znižovaniu nezamestnanosti na území okresu Trnava.

Názov a sídlo prijímateľa: 
SUPRATEK s.r.o., Bohdanovce nad Trnavou 139, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou

Dátum začatia realizácie projektu: 29.04.2014

Dátum ukončenia realizácie projektu: 26.10.2015

Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.sk | www.siea.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku: 149 154 €

Fotodokumentácia:

Grob 350 5-osé obrábacie centrum 2

Grob 350 5-osé obrábacie centrum

Grob 350 5-osé obrábacie centrum 1 Grob 350 5-osé obrábacie centrum 5 Grob 350 5-osé obrábacie centrum 6 Grob 350 5-osé obrábacie centrum 4 Grob 350 5-osé obrábacie centrum 3