SK EN
Supratek

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Týmto vyzývame prípadných záujemcov k účasti na verejnom obstarávaní.

Predmetom zákazky je Vertikálne 5 osé obrábacie centrum s príslušenstvom vrátane dopravy, montáže, uvedenia stroja do prevádzky a dodania dokumentácie k stroju v rozsahu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technické parametre sú uvedené v súťažných podkladoch. Dostupných na dole uvedenom odkaze.

Súťažné podklady

8. júl 2019 | Novinky