SK EN
Supratek

Výzva na predkladanie ponúk - 2590 - WYT

Týmto vyzývame prípadných záujemcov k účasti na verejnom obstarávaní.

Predmetom zákazky je Doskové horizontálne obrábacie centrum s príslušenstvom vrátane dodávky, montáže, uvedenia stroja do prevádzky a dodanie dokumentácie k stroju v rozsahu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa v rámci projektu s názvom: Inovácia procesu obrábania v spoločnosti SUPRATEK

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technické parametre sú uvedené v súťažných podkladoch. Dostupných na dole uvedených odkazoch.

Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Príloha k súťažným podkladom

Informácia o spôsobe určenia PHZ

Vysvetlenie súťažných podkladov

2. marec 2017 | Novinky