SK EN
Supratek

Výzva na predkladanie ponúk

Týmto vyzývame prípadných záujemcov k účasti na verejnom obstarávaní. Predmetom zákazky je nákup CNC obrábacieho centra 5 - osového s príslušenstvom vrátane, dopravy, montáže a zaškolenia.

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technické parametre sú uvedené v súťažných podkladoch. Dostupných na dole uvedených odkazoch.

Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Príloha k súťažným podkladom

28. september 2016 | Novinky